Privatumo politikaŠioje svetainėje naudojami slapukai. Naudojame slapukus, kad galėtume suasmeninti turinį bei skelbimus, teikti visuomeninės medijos funkcijas ir analizuoti srautą. Be to, svetainės naudojimo informaciją bendriname su visuomeninės medijos, reklamavimo ir analizės partneriais, kurie gali ją pridėti prie kitos jūsų pateiktos arba naudojant paslaugas surinktos informacijos.

Bendrosios nuostatos

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, būdama interneto svetainės problemos.klaipedos-r.lt (toliau – Savivaldybės svetainė) valdytoja, gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenis (t. y. bet kokią informaciją, pagal kurią galima tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti konkretų asmenį) tvarko vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis, taip pat įsipareigoja užtikrinti asmens duomenų apsaugą ir duomenų subjektų teises.Kokia yra šios privatumo politikos paskirtis?

Ši privatumo politika reguliuoja Jūsų asmens duomenų (asmens duomenys – tai bet kokia informacija, pagal kurią galima tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti konkretų asmenį.) tvarkymą, kuriuos mes gauname Jums naudojantis Savivaldybės svetaine. Joje nurodoma, iš kur gaunami Jūsų asmens duomenys, kodėl jie yra renkami, kiek laiko saugomi, kokios Jūsų teisės. Ši privatumo politika galioja visiems asmenims, apsilankiusiems Savivaldybės svetainėje.Kokie yra asmens duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas?

Jūsų duomenys Savivaldybės svetainėje renkami siekiant išaiškinti Jūsų nuomonę dėl atitinkamų administracinių ar kitų sprendimų, vykdomose apklausose, rengiamose viešose konsultacijose, organizuojamuose balsavimuose. Šiuos duomenis mes tvarkome remdamiesi Jūsų sutikimu tiesioginės rinkodaros tikslais. Savivaldybės svetainėje identifikuodami save pateikiate užklausas, pastabas ar pasiūlymus, kuriuos nagrinėdami mes tvarkome Jūsų asmens duomenis viešojo administravimo tikslu, siekdami užtikrinti kokybišką asmenų aptarnavimo standartą bei naudodami slapukus.Kaip mes užtikriname Jūsų duomenų saugumą?

Jūsų asmens duomenys tvarkomi saugiu būdu, apsaugančiu asmens duomenis nuo nesankcionuoto ar neteisėto asmens duomenų tvarkymo, netyčinio praradimo, sunaikinimo ar žalos padarymo. Klaipėdos rajono savivaldybės administracija naudoja tinkamas technines ir organizacines priemones Jūsų duomenų saugumui užtikrinti.Ar mes teikiame duomenis tretiesiems asmenims?

Mes teikiame duomenis tretiesiems asmenims. Tuo pačiu Savivaldybės svetainė užtikrina, kad bet kokie asmens duomenys nebus parduodami ar kitaip be teisėto pagrindo teikiami tretiesiems asmenims. Savivaldybės svetainė pasilieka teisę pateikti informaciją apie Jus, jei turėtų tokią pareigą įstatymų numatyta tvarka teisėsaugos ar kitoms tokius įgaliojimus turinčioms institucijoms. Surinkti asmens duomenys gali būti perduoti paslaugų teikėjams (informacinių technologijų, duomenų saugojimo, telekomunikacijų ir kitų paslaugų), tačiau jie neturi teisės Savivaldybės svetainės surinktų asmens duomenų naudoti kitais nei paslaugų teikimo Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai tikslais.Ar dalinamės informacija apie Jus su kitais asmenimis?

Tiek kiek būtina įgyvendinant nustatytus tikslus ir leidžiama pagal galiojantį reguliavimą, informaciją apie Jus mes galime pateikti šiems tretiesiems asmenims:Marketingo ir „analyticsu“ bendrovėms:

Google Ireland Ltd., Google LLC

Kitiems asmenims:

OpenStreetMap Foundation - perduodamas IP adresas, kad būtų galima naudoti OpenStreetMap žemėlapiu. „OpenStreetMap“ nenustato slapukų technine prasme.


Kaip mes apsaugome duomenis, perduodamus į trečiąsias valstybes?

Dažniausiai duomenys apie Jus yra tvarkomi Europos Sąjungos ir Europos Ekonominės erdvės šalyse, tačiau, kai tai būtina siekiant tikslų, aptartų šios Privatumo politikos 3 skyriuje, perduodant duomenis, mes imamės šių apsaugos priemonių:

Google LLC (JAV) (duomenys saugomi pagal Privatumo skydo programą angl. „Privacy shield“. ES ir JAV privatumo skydo nuostatas galite rasti čia: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework;
remiamės Europos Komisijos sprendimu dėl tinkamumo, reiškiančiu, kad Europos Komisija pripažino valstybę, kurioje yra įsisteigęs ir (ar) vykdo veiklą trečiasis asmuo, kaip užtikrinančią tinkamą asmens duomenų apsaugos lygį.


Nuorodos į kitas interneto svetaines

Savivaldybės svetainėje yra pateikiamos nuorodos į išorines interneto svetaines. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad mes neprisiimame atsakomybės už kitų, ne Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos administruojamų svetainių privatumo politikas ir jų duomenų tvarkymo teisėtumą.Kokias teises Jūs turite?

Jūs turite šias teises:

Gauti patvirtinimą apie Jūsų duomenų tvarkymą.
Teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis.
Teisę reikalauti ištaisyti ir (ar) papildyti netikslius duomenis.
Teisę reikalauti sunaikinti duomenis, kurie nereikalingi tikslams, kurių siekiant jie buvo renkami;
Teisę nesutikti su duomenų tvarkymu.
Teisę atšaukti duotą sutikimą tvarkyti duomenis.
Teisę pareikalauti pateikti apie Jus surinktus duomenis (kurie surinkti pagal sutikimą arba vykdant sutartį) Jums ar trečiajam asmeniui.

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija gali atsisakyti vykdyti Jūsų reikalavimus, susijusius su Jūsų asmens duomenimis, tik teisės aktuose numatytais atvejais.Kaip Jūs galite pasinaudoti savo teisėmis?

Apie savo galimybę pasinaudoti šiomis teisėmis kviečiame plačiau paskaityti https://klaipedos-r.lt/asmens-duomenu-apsauga/ Nesutikdami su Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos ar Duomenų apsaugos pareigūno atsakymu/nuomone, Jūs galite kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, adresu L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. [email protected].Kaip su mumis susisiekti?

Su šia privatumo politika susijusiais klausimais siūlome kreiptis: siunčiant paštu arba pateikiant asmeniškai Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai siunčiant elektroniniu paštu: [email protected] ; telefonu: (8 46) 21 11 16 (tačiau atkreipiame Jūsų dėmesį, kad telefonu nustatyti Jūsų asmens tapatybės Savivaldybė neturi galimybių); arba į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Duomenų apsaugos pareigūną el. paštu [email protected] arba tel. +370 656 21 653


Kad svetainę būtų lengviau naudoti, būtinais slapukais aktyvinamos pagrindinės funkcijos, pavyzdžiui, naršymo puslapiuose ir prieigos prie svetainės apsaugotų sričių. Be šių slapukų svetainė neveiks tinkamai.Kas yra atsakingas už Jūsų duomenų apsaugą?

Už Jūsų asmens duomenų apsaugą Jums apsilankius Savivaldybės svetainėje yra atsakinga Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188773688, buveinės adresas Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai.


Privatumo Politika